Navigatie                     

     Departamentul de Admitere și Finalizare a Studiilor (DAFS), care coordonează activitatea desfășurată în domeniul pregătirii și desfășurării concursului de admitere și examenelor de finalizare a studiilor universitare, a fost constituit prin Hotărârea Consiliului de Administrație al UOC nr. 983 din 28.10.2014, aprobată prin Hotărârea Senatului UOC nr. 1398 din 13.11.2014. 

     Misiunea DAFS constă în elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor universității privind concursul de admitere și examenele de finalizare a studiilor universitare, pentru toate cele trei cicluri, însă cu precădere a celor de licență și masterat.  

     Componență

  • Prorector – Învățământ și asigurarea calității - Prof. univ. dr. Lucica TOFAN
  • Resposabil DAFS - Conf. univ. dr. Florentina NICOLAE

     Cadrul legislativ de funcționare a Departamentului de Admitere și Finalizare Studii

  • (1) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
  • (2) Hotărârile de Guvern care stabilesc domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare de licența și de masterat, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar respectiv, la Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, cu actualizările anuale.
  • (3) Ordinul Ministrului Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, masterat și doctorat, cu actualizările anuale.
  • (4) Ordinul Ministrului Educației Naționaleaprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, cu actualizările anuale.
  • (5) Ordinul MEC nr. 4868/2006 privind Suplimentul la diplomă.

     Legături utile

ADMITEREA ONLINE - UN PROIECT DE SUCCES

Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat