Navigatie                     

Carta și regulamentele universității

 

Nr.

Capitolul

Tema

 

 

 

1

UOC

CARTA Universității „Ovidius“ din Constanța

2

Regulamentul intern al Universităţii “Ovidius” din Constanţa

3

Strategia de dezvoltare instituțională a Universității „Ovidius“ din Constanța

4

Regulamentul accesului la informaţia publică în Universitatea “Ovidius” din Constanţa

5 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE (R.O.F) A UNIVERSITĂȚII OVIDIUS DIN CONSTANȚA 
6

Procedura operationala privind infiintarea posturilor in afara organigramei in vederea angajarii in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile in cadrul UOC

Ordin privind aprobarea Pocedurii operationale privind recrutarea si selectia personalului in vederea angajarii in proiecte finantare din fonduri europene nerambursabile in cadrul Universitatii " Ovidius" din Constanta

7

SENAT

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii „Ovidius” din Constanţa

8

Metodologia de organizare a alegerilor la nivelul Senatului universității „Ovidius” din Constanța

9

Regulamentul senatului studențesc

 

 

 

10

CA

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie al Universitatii „Ovidius“ din Constanţa

 

 

 

11

ALEGERI ACADEMICE

Metodologia de organizare a referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului Universității „Ovidius“ din Constanța

12

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ALEGERILOR IN STRUCTURILE ȘI FUNCTIILE DE CONDUCERE ALE U.O.C.

13

METODOLOGIA DE DESEMNARE A PRORECTORILOR, DE SELECTARE ȘI NUMIRE A DECANILOR ȘI DESEMNARE A PRODECANILOR FACULTĂȚILOR DIN U.O.C.

14

METODOLOGIA PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) ȘI AI CONSILIULUI ȘCOLII DOCTORALE (CSD), A DIRECTORILOR CSUD ȘI CSD DIN CADRUL INSTITUTULUI STUDIILOR DOCTORALE AL U.O.C.

15

Metodologie pentru alegerea directorilor de departament  si a membrilor in consiliile departamentelor

 

 

 

16

COMISIA DE ETICĂ

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică a Universităţii „Ovidius” din Constanţa

17

Codul de etică şi deontologie profesională universitară al Universităţii “Ovidius” din Constanţa

 

 

 

18

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

Manualul sistemului de management al calităţii

19

Regulament de organizare si funcţionare a departamentului pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior DACIS

20

Regulament de organizare si funcţionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calităţii C.E.A.C.

21

Regulament privind inițierea, revizuirea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii în Universitatea ”Ovidius” din Constanța

22

Procedura operațională privind inițierea, proiectarea și aprobarea programelor de studii de licență și de masterat din Universitatea „Ovidius” din Constanța

23

Procedura operațională privind monitorizarea, revizuirea și evaluarea internă a programelor de studii universitare de licență și masterat din Universitatea „Ovidius“ din Constanța

24

Procedura operationala privind elaborarea, actualizarea si aprobarea fiselor disciplinelor pentru programele de studii universitare de licenta si masterat, forma de invatamant cu frecventa, aplicata in cadrul Universitatii „Ovidius“ din Constanta

25

Regulament de organizare şi funcţionare a compartimentului de audit public intern

26

Regulamentul cercetării ştiinţifice

27

Regulament privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică

28 REGULAMENTUL ACTIVITĂȚII TUTORIALE ÎN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA

 

 

 

29

ERASMUS

Regulament privind mobilitatea studentilor si a personalului care participa la programul European Erasmus Plus

30

Regulament de recunoaştere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor ERASMUS

 

 

 

31

EDITURA ȘI MARKETING

Regulamentul de organizare şi funcţionare a biroului de relaţii publice din cadrul departamentului editorial, carte universitară şi relaţii publice

32

Regulamentul de organizare şi funcţionare a biroului de marketing universitar din cadrul Universităţii ”Ovidius” din Constanţa

33

Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii Universităţii „Ovidius” din Constanţa

34

regulament de funcţionare a Ovidius University Press

 

 

 

35

DEPARTAMENTE

DIRECȚII

BIROURI

Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei resurse economice

36

Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei resurse umane

37

Regulament privind afişajul în Universitatea ”Ovidius” din Constanţa

38

Regulamentul centrului de formare și dezvoltare profesională continuă al Universității „Ovidius” Constanța (CFDPCO)

39

Regulament - cadru privind organizarea și funcționarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și programelor postuniversitare de perfecționare

40

Regulament privind organizarea şi funcţionarea centrului de excelenţă pentru studenţi

41

Regulament privind înființarea și funcționarea departamentului studențesc pentru combaterea discriminării (DSCD) din cadrul UOC

42

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii în departamentul secretariat

43

Regulament propriu privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă în Universitatea „Ovidius” din Constanţa

44

Regulament privind organizarea si functionarea centrului de consiliere si orientare in cariera

45

Regulament privind organizarea si funcţionarea căminelor si cantinelor studenţesti

46

Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului juridic şi contencios din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa

47

Regulament privind decontarea cheltuielilor pentru transportul personalului didactic auxiliar și nedidactic de la domiciliu la locul de muncă și retur

48

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU REZIDENTI

49

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DEPARTAMENTULUI DE RELATII INTERNATIONALE

50

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU STUDENTI STRAINI

 

 

 

51

DOCUMENTE ACADEMICE

Procedura operaţională privind elaborarea, revizuirea și aprobarea planurilor de învăţământ din Universitatea „Ovidius” din Constanţa

52

Regulament de elaborare și aprobare a statelor de funcţii

53

Regulament privind procedura de întocmire a proceselor verbale de ședință a consiliilor facultăţilor/departamentelor din cadrul Universității „Ovidius“ din Constanța

54

Procedura privind elaborarea și păstrarea registrului matricol

55

Procedura privind completarea și păstrarea cataloagelor de examene/colocvii

56

Procedură privind circuitul documentelor in cadrul Universităţii ”Ovidius” din Constanţa

 

 

 

57

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT

REGULAMENT privind organizarea şi desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licență si master în Universitatea „Ovidius” din Constanța în sesiunile iulie şi septembrie

58

Instructiuni privind organizarea si desfasurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licenta si master in Universitatea „Ovidius“ din Constanta, pentru sesiunile de admitere iulie si septembrie 2018

59

Metodologie privind examenul de admitere la programul de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica 

 

 

 

60

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat

61

Procedura operationala privind verificarea antiplagiat a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat in  Universitatea „Ovidius“ din Constanta

62

Regulament instituțional de organizare şi funcționare a programelor de studii universitare de doctorat

63

Procedura operationala privind arhivarea si publicarea in depozitul digital institutional a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare de licenta, masterat si doctorat - Universitatea „Ovidius“ din Constanta

 

 

 

64

FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE

Regulament privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior – examene de licenta/diploma si disertatie – in cadrul Universitatii „Ovidius“ din Constanta

65 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT, PRIN SUSTINEREA PUBLICA A TEZEI DE DOCTORAT IN CADRUL U.O.C.
66 Procedura privind examenul de absolvire a programului de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica

 

 

 

67

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE  ȘI DIDACTICE AUXILIARE

Regulament privind evaluarea periodică a performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic de predare și ale personalului didactic auxiliar și nedidactic din Universitatea ”Ovidius” din Constanța

68

Procedura operațională privind autoevaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic din Universitatea „Ovidius” din Constanţa

69

Procedura privind evaluarea cadrelor didactice de catre studenti

70

Procedura operațională privind evaluarea colegială în Universitatea „Ovidius” din Constanţa

71

Procedura operațională privind evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament/decan

72

Metodologie de selecție şi ierarhizare a performanţelor cadrelor didactice în funcţie de articolele publicate în reviste isi sau echivalent

73

Metodologie de evaluare si stabilire a menţinerii calităţii de titular în învăţământ a cadrelor didactice pensionabile

74

Regulament privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic si didactic auxiliar din uoc

75

Regulament și procedură privind acordarea titlurilor onorifice

 

 

 

76

CONCURS POSTURI

Metodologia de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă nedeterminată în Universitatea “Ovidius” din Constanţa

77

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica la Universitatea „Ovidius“ din Constanta

78

Metodologie privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată

79

Metodologia privind ocuparea si salarizarea posturilor didactice vacante, temporar vacante sau rezervate din statele de funcţii ale departamentelor din cadrul Universităţii “Ovidius” din Constanţa prin plata cu ora/cumul la licență și master, forma de învățământ cu frecvență

 

 

 

80

ABILITARE

Regulament privind desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare

Extras dinHotărârile Senatului Universității „Ovidius“ din Constanța din data de 24 mai 2018 ce vizează modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitate

 
 

 

 

81

ACTIVITATEA STUDENȚILOR

Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor Universităţii ”Ovidius” din Constanţa

82

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor

83

Regulament de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor studenţilor

84

Regulament privind organizarea stagiilor de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta si masterat

85

Procedură privind transferul studenţilor la Universitatea “Ovidius” din Constanţa

86

Regulament privind înființarea și funcționarea departamentului studențesc pentru combaterea discriminării (DSCD) din cadrul UOC

87

Regulament de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii „Ovidius” din Constanţa

88

Regulamentul senatului studențesc

89

Regulament privind organizarea şi funcţionarea centrului de excelenţă pentru studenţi

90

REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA DE BURSE SI ALTE FORME DE SPIJIN MATERIAL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA, MASTERAT SI DOCTORAT

91

Regulament privind organizarea şi funcţionarea centrului de consiliere educaţională şi profesională

92

Regulament privind organizarea si funcţionarea căminelor si cantinelor studenţesti

93

Regulament de evaluare a competenţelor lingvistice şi de eliberare a certificatelor de competenţă lingvistică (CCL)

94

Regulament cadru de aplicare a sistemului de credite transferabile

95

Regulament de recunoaştere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor ERASMUS

96

  Regulamentul de organizare si functionare al societatii antreprenoriale studentesti – OVIDIUS INNOVATION CENTER

     
97

SPORURI CONDITII PERICULOASE/VATAMATOARE

PROCEDURĂ PRIVIND STABILIREA LOCURILOR DE MUNCĂ UNDE EXISTĂ CONDIȚII PERICULOASE SAU VĂTĂMĂTOARE DIN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA
98 PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA SPORURILOR PENTRU CONDIȚII PERICULOASE SAU VĂTĂMATOARE, SPECIFICE LOCULUI DE MUNCĂ AL LUCRĂRILOR DIN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA
99 PROCEDURA DE ELABORARE A PROCEDURILOR SI INSTRUCTIUNILOR DE LUCRU
100 PROCEDURA DE SELECTIA A PARTENERILOR, ENTITATI PRIVATE IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)
101 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZARE, FUNCTIONAREA SI ATRIBUTIILE CONSILIULUI TEHNICO-ECONOMIC AL UOC
102 REGULAMENT PENTRU INTOCMIREA BUGETULUI SI GESTIONAREA FONDURILOR UOC
     
103

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Regulament de organizare si functioanre al Scolii Doctorale de Medicina
104 Regulament de organizare si functioanre al Scolii Doctorale de Teologie
105 Regulament de organizare si functioanre al Scolii Doctorale de Matematica
106 Regulament de organizare si functioanre al Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate
107 Regulament de organizare si functioanre al Scolii Doctorale de Stiinte Umaniste


ARHIVA REGULAMENTE