Navigatie                     

ANUNT IMPORTANT


Concursul de admitere la studii doctorale la Scoala doctorala de Medicina, discipline medicale, se va desfasura in data de 26 septembrie 2016, sala raport sectia de boli infectioase (Spitalul de Boli infectioase), ora 10.


 

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA

INSTITUTUL STUDIILOR DOCTORALE

Inscrieri la concursul de admitere la studii universitare de doctorat :

* In perioada 12-21 septembrie 2016, pentru domeniile de doctorat:

Filologie, Istorie, Teologie, Biologie, Medicina, Medicina dentara, Matematica, Inginerie civila si instalatii

la sediul UOC din Bd. Mamaia 124, sala P2, parter,

în zilele de luni până vineri in intervalul orar 10-16, sâmbata în intervalul orar 10-13.

 

     Pentru ciclul de studii universitare de doctorat admiterea în anul universitar 2016/2017 se realizează pe bază de competiţie în şcolile doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate în cadrul acestora, pe locuri fără taxă şi pe locuri cu taxă.

     Universitatea Ovidius din Constanţa percepe taxă de înscriere la concursul de admitere, taxe de şcolarizare pentru locurile cu taxă în cuantumurile aprobate de conducerea universitatii.

     Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiti de plata taxei de înscriere la concursului de admitere la studii doctorale.

     Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolventi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licentă a absolventilor învătământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master.

     Programele de studii universitare de doctorat se organizează la forma de învătământ:

  • cu frecvență
  • cu frecvență redusă.

 

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:

·         Fişa-tip de înscriere;

·         Curriculum vitae;

·         Lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului, dacă e cazul;

·         Atestat de cunoaştere a unei limbi de circulatie internationala, eliberat de către departamentul de limbi străine a UOC cu cel mult doi ani înainte de susţinerea examenului de admitere (cu excepţia candidaţilor care fie au absolvit o specializare simplă sau dublă în titulatura căreia apare o limbă străină, fie deţin certificate internaţionale recunoscute și valabile) ;

·         Certificatul de naştere în copie legalizată și copie-xerox;

·         Certificatul de căsătorie, dacă este cazul de schimbare a numelui în copie legalizată și copie-xerox;

·         Carte de identitate în copie-xerox;

·         Diploma de bacalaureat sau un document echivalent, insotita de Foaia matricola, în copii legalizate și copie-xerox;

·         Diploma de licenţă şi Suplimentul la diploma/Foaia matricola în copii legalizate și copii-xerox. Pentru absolvenţii de studii de licenta din anul universitar curent este necesară Adeverinţa de absolvire  cu situatie scolara, în original;

·         Diploma de master şi Suplimentul la diploma/Foaia matricolăîn  copii legalizate și copii-xerox. Pentru absolvenţii de studii de master din anul universitar curent, este necesară Adeverinţa de absolvire cu situatie scolara, în original;

·         Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (la oricare casierie a UOC, deschise de luni până vineri sau prin ordin de plată de la orice bancă, în contul Universităţii Ovidius din Constanta - cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanta; Codul fiscal al UOC: 4301332. Pe ordinul de plata se va preciza: numele candidatului, precum şi menţiunile „Taxă înscriere concurs doctorat, Universitatea Ovidius, domeniul de doctorat……”. Chitanţa/Ordinul de plata se va ataşa dosarului de înscriere ce se depune la secretariatul ISD);

·         Atestatul de recunoașterea studiilor universitare emis de CNRED-MECS, în cazul studiilor efectuate în afara României de către cetățenii statelor membre UE și SEE;

·         Scrisoare de acceptare emisa de DRI-MECS, în cazul candidăților cetățeni din state terțe statelor membre UE și SEE ;

·         Copie-xerox de pe pașaport, în cazul cetățenilor străini ;

·         Alte acte specificate de regulamentul propriu şcolii doctorale, daca e cazul;

·         Dosar plic.

     Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene (UE), ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene au acces la studiile universitare de doctorat în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de actele normative pentru cetătenii români, înclusiv în ceea ce priveşte taxele (taxe pentru înscriere și înmatriculare, taxa de şcolarizare, taxa de susţinere a tezei de doctorat).

     Românii de pretutindeni pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) pentru aceştia.

     Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs Atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul MECSși actele de studii în copii traduse și legalizate.

     La înscrierea la studii universitare de doctorat cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române și/sau a unei limbi de circulatie internatională, conform legislatiei corespunzătoare şcolarizării în România a cetăţenilor străini din state terţe sau a românilor de pretutindeni, după caz. La dosarul de înscriere se va depune fie Certificatul de absolvire a anului pregatitor de limbă română, fie Certificatul de competenta lingvistica de cunoaștere a limbii române și/sau a unei limbi de circulație internațională emis de departamentul de limbi străine a UOC cu cel mult doi ani înainte de înscrierea la concursul de admitere, fie Certificat internaţional recunoscut și valabil. Cetățenii din statele terțe UE se pot înmatricula până la sfârșitul semestrului I.

     Dosarele candidaților cetățeni străini din state membre UE și SEE și din state terțe UE se depun la secretariatul biroului de admitere studenți străini al UOC în perioada prevăzută în prezenta metodologie.

Concursul de admitere

Concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul UOC se desfăşoară

în perioada 22-26 septembrie 2016

     Concursul constă în susţinerea a unei probe-interviu în cadrul căreia se analizează preocupările stiintifice ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare şi tema de cercetare propusă și cunostintele candidatului în tematica anunțată la sediul școlii doctorale. Exceptie face domeniul de doctorat Teologie unde concursul constă în susținerea a 2 probe de concurs : proba 1 scrisă și proba 2 colocviu de specialitate.

     Concursul se sustine în faţa unei comisii de admitere constituite din conducătorul de doctorat, care oferă un locul de student-doctorand pentru admitere, şi cel puţin alţi 2 conducători de doctorat din cadrul şcolii doctorale, care au cel puţin funcţia de conferentiar universitar sau cercetător stiintific gradul II. Preşedintele comisiei de admitere este conducătorul de doctorat.

     Candidaţii care au obţinut media de admitere de minimum 8.00 vor fi declaraţi admişi în limita numărului de locuri existente pentru fiecare conducător de doctorat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

     În cazul în care candidaţii cu medii egale nu pot fi declaraţi toţi admişi pe locurile existente, se vor aplica criterii de departajare anunţate cu trei luni înainte de concurs.

     Persoana admisa și înmatriculată la studii universitare de doctorat are calitatea de student-doctorand pe perioada desfășurării studiilor. Inmatricularea candidaţilor admişi se face, prin Decizie a Rectorului UOC, în maximum 5 zile de la finalizarea concursului de admitere.

     Candidaţii admisi care nu se prezinta, în interiorul perioadei prevazute la aliniatul anterior, pentru semnarea contractului de studii universitare de doctoratpierd locul obtinut, acesta fiind ocupat de urmatorul candidat clasat strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

*

     După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de studii universitare de doctorat, persoana admisă are calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării programului de doctorat. Studenţii-doctoranzi pot fi încadraţi ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe perioadă determinată.

     Persoana înmatriculată într-un program de studii universitare de doctorat are, pe tot parcursul studiilor sale universitare de doctorat, calitatea de Student-doctorand, mai putin eventualele perioade de întrerupere acordate conform prevederilor prezentului Regulament.

     Doctoratul se desfăsoară pe baza unui contract de studii universitare de doctorat încheiat, prin Institutul de Studii Doctorale, între studentul-doctorand, conducătorul său de doctorat si Universitatea Ovidius Constanta, în care se stabilesc drepturile si obligatiile ce revin studentului-doctorand, conducătorului de doctorat si, prin intermediul scolii doctorale, Universitătii Ovidius.

     Calitatea de student-doctorand şi cea de conducător de doctorat se exercită în cadrul unei singure Şcoli Doctorale din cadrul UOC.

Anunt important pentru candidatii declarati admisi

Numar de locuri in admiterea 2016

Fișă înscriere 

Metodologie de admitere la studii doctorale 2016

Calendarul de desfasurare a concursului de admitere - sesiunea septembrie 2016

Taxe incepand cu 2016/2017

REZULTAELE CONCURSULUI DE ADMITERE

A doua sesiune

Domeniul de doctorat - Teologie

Prima sesiune

Domeniul de doctorat - Filologie

Domeniul de doctorat - Istorie

Domeniul de doctorat - Teologie

Domeniul de doctorat - Matematica

Domeniul de doctorat - Biologie

Domeniul de doctorat - Inginerie civila si instalatii

Domeniul de doctorat - Medicina dentara

Domeniul de doctorat - Medicina

PRECIZARI TEMATICI SI BIBLIOGRAFIE

Domeniul Teologie : Tematica proba scrisa | Precizari inscriere

Domeniul Matematica - prof.univ.dr. M. Craciun

Domeniul Filologie - conf.univ.dr. M. Vlad

Domeniul Istorie - prof.univ.dr. D. Vataman