Navigatie                     

Carta și regulamentele universității

 

Nr.

Capitolul

 

Tema

 

 

 

 

1

UOC

 a)

CARTA Universității „Ovidius“ din Constanța

 b)

Regulamentul intern al Universităţii “Ovidius” din Constanţa

 c)

Strategia de dezvoltare instituțională a Universității „Ovidius“ din Constanța

 d)

Regulamentul accesului la informaţia publică în Universitatea “Ovidius” din Constanţa

 e) REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE (R.O.F) A UNIVERSITĂȚII OVIDIUS DIN CONSTANȚA 
 f)

Procedura operationala privind infiintarea posturilor in afara organigramei in vederea angajarii in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile in cadrul UOC

Ordin privind aprobarea Pocedurii operationale privind recrutarea si selectia personalului in vederea angajarii in proiecte finantare din fonduri europene nerambursabile in cadrul Universitatii " Ovidius" din Constanta

 g)

Regulamentul privind utilizarea retelei informatice a Universitatii „Ovidius“ din Constanta

 h)

 Regulamentul  Universitatii „Ovidius“ din Constanta privind protectia datelor cu caracter personal

 i)

  Procedura privind organizarea activitatilor in conditii de siguranta epidemiologica in perioada pandemiei de covid-19

 j)

   Strategia de internationalizare a Universitatii „Ovidius“ din Constanta

 k)

  STRATEGIA DE PREVENIRE SI COMBATERE A FENOMENULUI DE PLAGIAT

 l)

  Strategia de digitalizare a Universitatii „Ovidius“ din Constanta

 

 

 

 

2

SENAT

 a)

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii „Ovidius” din Constanţa

 b)

Metodologia de organizare a alegerilor la nivelul Senatului universității „Ovidius” din Constanța

 c)

Regulamentul senatului studențesc

 

 

 

 

3

CA

 a)

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie al Universitatii „Ovidius“ din Constanţa

 

 

 

 

4

ALEGERI ACADEMICE

 a)

Metodologia de organizare a referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului Universității „Ovidius“ din Constanța

 b)

METODOLOGIE PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ALEGERILOR LA NIVELUL CONSILIULUI FACULTATII

 c)

METODOLOGIA DE ALEGERI A RECTORULUI UNIVERSITĂȚII „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA ȘI DE DESEMNARE A PRORECTORILOR, DECANILOR ȘI PRODECANILOR

 d)

METODOLOGIA pentru constituirea Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) si a Consiliului Scolii Doctorale (CSD) si pentru concursurile pentru ocuparea functiilor de director al CSUD si al CSD din cadrul Institutului Studiilor Doctorale al Universitatii “Ovidius” din Constanta

 e)

Metodologie pentru alegerea directorilor de departament  si a membrilor in consiliile departamentelor

 f)

METODOLOGIE PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR LA NIVELUL SENATULUI UNIVERSITAR

 

 

 

 

5

COMISIA DE ETICĂ

 a)

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică a Universităţii „Ovidius” din Constanţa

 b)

Codul de etică şi deontologie profesională universitară al Universităţii “Ovidius” din Constanţa

 

 

 

 

6

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

 a)

Manualul sistemului de management al calităţii

 b)

Regulament de organizare și funcţionare al Departamentului  Strategii Academice și Managementul Calitatii

 c)

Regulament de organizare si funcţionare al comisiei de evaluarea si asigurarea calităţii din Universitatea „Ovidius“ din Constanta CEAC-UOC

 d)

   Regulament de organizare si functionare al Departamentului de Cercetare si Inovare, al Consiliului de Cercetare, Dezvoltare si Inovare si al Comisiei de Bio-Etica

 e)

Regulament privind inițierea, revizuirea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii în Universitatea ”Ovidius” din Constanța

 f)

Procedura operațională privind inițierea, proiectarea și aprobarea programelor de studii de licență și de masterat din Universitatea „Ovidius” din Constanța

 g)

Procedura operațională privind monitorizarea, revizuirea și evaluarea internă a programelor de studii universitare de licență și masterat din Universitatea „Ovidius“ din Constanța

 h)

Procedura operationala privind elaborarea, actualizarea si aprobarea fiselor disciplinelor pentru programele de studii universitare de licenta si masterat, forma de invatamant cu frecventa, aplicata in cadrul Universitatii „Ovidius“ din Constanta

 i)

Regulament de organizare şi funcţionare a compartimentului de audit public intern

 j)

Regulamentul cercetarii stiintifice si creatiei universitare in cadrul Universitatii „Ovidius“ din Constanta

 k)

Regulament privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică

 l) REGULAMENTUL ACTIVITĂȚII TUTORIALE ÎN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA
 m) METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROGRAMELOR POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATA IN CADRUL UOC
 n) Strategia Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii din cadrul Colegiului UOC
 o) Procedura operationala privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe venituri provenite din activitatile de Cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica sau inovare
 p) PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND INREGISTRAREA REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE
 r) PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND PROTEJAREA PROPRIETATII INTELECTUALE SI VALORIFICAREA REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE SI DE CREATIE ARTISTICA

 

   

 

7

CENTRUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

 a)

Regulament de organizare și funcționare al Centrului pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă al UOC

 b)

Procedură operațională privind elaborarea, revizuirea și aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de licență, formele de învățământ la distanță (ID) și cu frecvență redusă (IFR) din UOC (UOC-PO-38)

 c)

Procedură operațională privind elaborarea și aprobarea fișelor disciplinelor și a calendarelor disciplinelor pentru programele de studii universitare de licență, formele de învățământ la distanță (ID) și cu frecvență redusă (IFR) din UOC (UOC-PO-39)

 d)

Metodologie proprie privind organizarea, desfășurarea și normarea activităților didactice specifice formelor ID-IFR în UOC

 e)

Procedură operațională privind elaborarea și actualizarea periodică a materialelor didactice realizate în tehnologie ID în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța (UOC-PO-49)

 f)

Procedură operațională privind monitorizarea și evaluarea procesului didactic și de comunicare pentru programele de studii ID-IFR în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța (UOC-PO-50)

 g)

Procedură operațională privind instruirea și perfecționarea periodică a întregului personal implicat în activități ID-IFR în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța (UOC-PO-51)

 h)

Procedură operațională privind evaluarea periodică a performanțelor personalului didactic implicat în programele de studii ID-IFR în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța (UOC-PO-52)

 

 

 

 

8

ERASMUS

 a)

Regulament privind mobilitatea studentilor si a personalului care participa la programul European Erasmus Plus

 b)

Regulament de recunoaştere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor ERASMUS

 c)

Procedura operationala privind evaluarea competentelor lingvistice si de eliberare a Certificatelor de competenta lingvistica (CCL) pentru mobilitatile Erasmus Plus in regim online din UOC

 d)

REGULAMENT PRIVIND MOBILITATEA STUDENŢILOR ȘI A PERSONALULUI CARE PARTICIPĂ LA PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA, FINANȚAT PRIN GRANTURILE SEE – MECANISMUL FINANCIAR 2014-2021

 

 

 

 

9

EDITURA ȘI MARKETING

 a)

Regulamentul de organizare şi funcţionare a biroului de relaţii publice din cadrul departamentului editorial, carte universitară şi relaţii publice

 b)

Regulament de organizare si functionare al Bibliotecii universitare „Ioan Popisteanu“

 c)

Regulament de organizare si functionare al Editurii Ovidius University Press

 c)

Codul de conduita in utilizarea resurselor digitale in Biblioteca Universitara „Ioan Popisteanu“ Universitatea „Ovidius“ din Constanta

 

 

 

 

10

DEPARTAMENTE

DIRECȚII

BIROURI

 a)

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei resurse economice

 b)

Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei resurse umane

 c)

Regulament privind afişajul în Universitatea ”Ovidius” din Constanţa

 d)

Regulamentul centrului de formare și dezvoltare profesională continuă al Universității „Ovidius” Constanța (CFDPCO)

 e)

Regulament - cadru privind organizarea și funcționarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și programelor postuniversitare de perfecționare

 f)

Regulament privind organizarea şi funcţionarea centrului de excelenţă pentru studenţi

 g)

Regulament privind înființarea și funcționarea departamentului studențesc pentru combaterea discriminării (DSCD) din cadrul UOC

 h)

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii în departamentul secretariat

 i)

Regulament propriu privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă în Universitatea „Ovidius” din Constanţa

 j)

Regulament privind organizarea si functionarea centrului de consiliere si orientare in cariera

 k)

Regulament privind organizarea si funcţionarea căminelor si cantinelor studenţesti

 l)

Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului juridic şi contencios din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa

 m)

Regulament privind decontarea cheltuielilor pentru transportul personalului didactic auxiliar și nedidactic de la domiciliu la locul de muncă și retur

 n)

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU REZIDENTI

 o)

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DEPARTAMENTULUI DE RELATII INTERNATIONALE

 p)

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU STUDENTI STRAINI

 r)

  Regulament de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii din cadrul Colegiului UOC pentru invatamant tertiar nonuniversitar (Colegiul UOC)

 

 

 

 

11

DOCUMENTE ACADEMICE

 a)

Procedura operaţională privind elaborarea, revizuirea și aprobarea planurilor de învăţământ din Universitatea „Ovidius” din Constanţa

 b)

Regulament de elaborare și aprobare a statelor de funcţii

 c)

Regulament privind procedura de întocmire a proceselor verbale de ședință a consiliilor facultăţilor/departamentelor din cadrul Universității „Ovidius“ din Constanța

 d)

Procedura privind elaborarea și păstrarea registrului matricol

 e)

Procedura privind completarea și păstrarea cataloagelor de examene/colocvii

 f)

Procedură privind circuitul documentelor in cadrul Universităţii ”Ovidius” din Constanţa

 g)

 Procedura Operationala privind organizarea activitatii didactice pentru studiile de masterat in cadrul Universitatii „Ovidius“ din Constanta

 h)

 Procedura Operationala privind examinarea si notarea studentilor de la programele de studii universitare de licenta si masterat (IF,ID, IFR) din Universitatea „Ovidius“ din Constanta

 i)

 Procedură operaţională privind configurarea, verificarea și închiderea sesiunilor de examene – în contextul utilizării modulului catalog online

 j)

 Norme interne ale Universitatii „Ovidius“ din Constanta privind sustinerea masurilor compensatorii in vederea recunoasterii actelor de studii de nivel licenta, master sau postuniversitar, eliberate de institutii acreditate de invatamant superior din strainatate

 k)

Procedura operationala privind desfasurarea auditului academic in cadrul Universitatii „Ovidius“ din Constanta

 

 

 

 

12

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT

 a)

REGULAMENT privind organizarea şi desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licență si master în Universitatea „Ovidius” din Constanța în sesiunile iulie şi septembrie

 b)

METODOLOGIA de admitere a candidaților romani de pretutindeni la studii universitare de licenta și masterat, pentru sesiunile iulie și septembrie

 c)

„METODOLOGIA de admitere a candidaților români de pretutindeni pentru Programul pregătitor de limba română, pentru sesiunile iulie și septembrie

 d)

Metodologie privind organizarea şi desfășurarea Concursului de admitere la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

 

 

 

 

13

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 a)

Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat

 b)

Regulament instituțional de organizare şi funcționare a programelor de studii universitare de doctorat

 c)

REGULAMENT PENTRU IMPLEMENTAREA RUTEI DOCTOR EUROPAEUS (DOCTORAT EUROPEAN/DOCTORAT EUROPEEN)

 

 

 

 

14

FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE

 a)

Regulament privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior – examene de licenta/diploma si disertatie – in cadrul Universitatii „Ovidius“ din Constanta

 b) REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT, PRIN SUSTINEREA PUBLICA A TEZEI DE DOCTORAT IN CADRUL U.O.C.
 c) Procedura privind examenul de absolvire a programului de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica
 d)

Procedura operationala privind verificarea antiplagiat a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat in  Universitatea „Ovidius“ din Constanta

 e)

Procedura operationala privind arhivarea si publicarea in depozitul digital institutional a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare de licenta, masterat si doctorat - Universitatea „Ovidius“ din Constanta

 f)

Ghid de elaborare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat

 g)

Procedura privind desfasurarea on-line a examenelor de licenta/diploma si disertatie in cadrul UOC

 

 

 

 

15

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE  ȘI DIDACTICE AUXILIARE

 a)

Regulament privind evaluarea periodică a performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic de predare și ale personalului didactic auxiliar și nedidactic din Universitatea ”Ovidius” din Constanța

 b)

Procedura operațională privind autoevaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic din Universitatea „Ovidius” din Constanţa

 c)

Procedura privind evaluarea cadrelor didactice de catre studenti

 d)

Procedura operațională privind evaluarea colegială în Universitatea „Ovidius” din Constanţa

 e)

Procedura operațională privind evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament/decan

 f)

Procedura operațională privind Stimularea performanței în activitatea de cercetare științifică/ creație artistică/ performanță sportivă

 g)

 Metodologie de evaluare si stabilire a menţinerii calităţii de titular in invatamant a personalului didactic care implineste varsta legala de pensionare

 k)

Regulament privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic si didactic auxiliar din uoc

 l)

Regulament privind acordarea titlurilor onorifice

 m)

Regulament privind acordarea sporului de performanta academica pentru personalul didactic de predare din Universitatea „Ovidius“ din Constanta

 

 

 

 

16

CONCURS POSTURI

 a)

Metodologia de ocupare a posturilor didactice pe perioada nedeterminata in Universitatea „Ovidius“ din Constanta

 b)

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica la Universitatea „Ovidius“ din Constanta

 c)

Metodologie privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată

 d)

Metodologia privind ocuparea si salarizarea posturilor didactice vacante, temporar vacante sau rezervate din statele de funcţii ale departamentelor din cadrul Universităţii “Ovidius” din Constanţa prin plata cu ora/cumul la licență și master, forma de învățământ cu frecvență

 e)

 

 

 

 

17

ABILITARE

 a)

Regulament privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a Atestatului de abilitare

 

 

 

 

18

ACTIVITATEA STUDENȚILOR

 a)

Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor Universităţii ”Ovidius” din Constanţa

 b)

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor

 c)

Regulament de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor studenţilor

 d)

Regulament privind organizarea stagiilor de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta si masterat

 e)

Procedură privind transferul studenţilor la Universitatea “Ovidius” din Constanţa

 f)

Regulament privind înființarea și funcționarea departamentului studențesc pentru combaterea discriminării (DSCD) din cadrul UOC

 g)

Regulament de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii „Ovidius” din Constanţa

 h)

Regulamentul senatului studențesc

 i)

Regulament privind organizarea şi funcţionarea centrului de excelenţă pentru studenţi

 j)

REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA DE BURSE SI ALTE FORME DE SPIJIN MATERIAL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA SI MASTERAT

 k)

Regulament privind organizarea şi funcţionarea centrului de consiliere educaţională şi profesională

 l)

Regulament privind organizarea si funcţionarea căminelor si cantinelor studenţesti

 m)

Regulament de evaluare a competenţelor lingvistice şi de eliberare a certificatelor de competenţă lingvistică (CCL) (inclusiv in regim online)


Regulamentul de evaluare a competentelor lingvistice si de eliberare a certificatelor de competenta lingvistica (CCL) pentru situatii special

 

 Procedura operationala privind evaluarea competentelor lingvistice si de eliberare a Certificatelor de competenta lingvistica (CCL) pentru mobilitatile Erasmus Plus in regim online din UOC

 n)

Regulament cadru de aplicare a sistemului de credite transferabile

 o)

Regulament de recunoaştere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor ERASMUS

 p)

  Regulamentul de organizare si functionare al societatii antreprenoriale studentesti – OVIDIUS INNOVATION CENTER

 q)

  Procedura internă privind desfășurarea activităților didactice în medii virtuale - valabilă pe perioada stării de urgență generată de pandemia de COVID-19-

 r) Raport privind gradul de implementare a Codului drepturilor si obligatiilor studentului in Universitatea Ovidius din Constanta
       
19

SPORURI CONDITII PERICULOASE/VATAMATOARE

 a) PROCEDURĂ PRIVIND STABILIREA LOCURILOR DE MUNCĂ UNDE EXISTĂ CONDIȚII PERICULOASE SAU VĂTĂMĂTOARE DIN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA
 b) PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA SPORURILOR PENTRU CONDIȚII PERICULOASE SAU VĂTĂMATOARE, SPECIFICE LOCULUI DE MUNCĂ AL LUCRĂRILOR DIN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA
 c) Procedura de sistem privind elaborarea, modificarea si retragerea procedurilor formalizate
 d) PROCEDURA DE SELECTIA A PARTENERILOR, ENTITATI PRIVATE IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)
 e) REGULAMENT PRIVIND ORGANIZARE, FUNCTIONAREA SI ATRIBUTIILE CONSILIULUI TEHNICO-ECONOMIC AL UOC
 f) REGULAMENT PENTRU INTOCMIREA BUGETULUI SI GESTIONAREA FONDURILOR UOC
       
20

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

 a) Regulament de organizare si functioanre al Scolii Doctorale de Medicina
 b) Regulament de organizare si functioanre al Scolii Doctorale de Teologie
 c) Regulament de organizare si functioanre al Scolii Doctorale de Matematica
 d) Regulament de organizare si functioanre al Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate
 e) Regulament de organizare si functioanre al Scolii Doctorale de Stiinte Umaniste
 f) Regulament de organizare si functionare a Scolii Doctorale de Drept
       
21

PROCEDURI OPERATIONALE DEPARTAMENT SECRETARIAT GENERAL EDUCATIE

 a) Procedura operationala privind inmatricularea, exmatricularea si reimnatricularea studentilor la studii universitare de licenta, mastarat si doctorat/rezidentiat
 b)  Procedura operationala privind recunoasterea/echivalarea creditelor transferabile
 c) Procedura operationala privind inscrierea si participarea absolventului la examenul de finalizare a studiilor universitare
 d) Procedura operationala privind organizarea examenului de finalizare a studiilor universitare de doctorat, prin sustinerea publica a tezei de doctorat
 e) Procedura operationala privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin material pentru studenti de la 
 f) Procedura operationala privind elaborarea si eliberarea actelor de studii
 g) Procedura operationala privind mobilitatea academica a studentilor la studii universitare de licenta
 h) Procedura operationala privind promovarea si ierarhizarea studentilor
 i) Procedura operationala privind intocmirea si actualizarea fiselor de post in cadrul Departamentului Secretariat General Educatie
 j) Procedura privind desfasurarea activitatilor didactice in medii virtuale in cadrul Scolilor Doctorale
 k) Procedura privind evaluarea on-line a studentilor din cadrul UOC
 l) PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND FUNDAMENTAREA, INCASAREA SI EVIDENTA TAXELOR AFERENTE PROCESULUI DE INVATAMANT IN CADRUL UNIVERSITATII „OVIDIUS” DIN CONSTANTA
22

Proceduri - Punctul de contact unic - PCUe

 a) Procedura operationala privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional obtinut in institutii de invatamant din strainatate aplicata in cadrul UOC
 b)

Procedura operationala privind recunoasterea automata a functiior didactice din invatamantul universitar obtinute in institutii de invatamant universitar acreditate din strianatate

 c)

Procedura operationala privind recunoasterea automata a calitatii de conducator de doctorat obtinuta in institutii de invatamant universitar acreditate din strianatate


ARHIVA REGULAMENTE