Navigatie                     

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA

INSTITUTUL STUDIILOR DOCTORALE

Înscrierea candidaților la concursul de admitere la studii universitare de doctorat

se face la secretariatul ISD al UOC cu sediul în str. Ion Vodă nr.58,

în intervalul orar 10-16, de luni până vineri, iar sâmbată în intervalul orar 10-13, după cum urmează:

Scoala doctorala

Domeniul

Perioada de inscrieri

Stiinte umaniste

Filologie

7-16 septembrie 2017

Istorie

7-16 septembrie 2017

Teologie

Teologie

7-16 septembrie 2017

Stiinte aplicate

Biologie

7-16 septembrie 2017

Matematica

7-16 septembrie 2017

Inginerie civila si instalatii

7-16 septembrie 2017

Medicina

Medicina

11-20 septembrie 2017

Medicina dentara

11-20 septembrie 2017


Pentru ciclul de studii universitare de doctorat admiterea în anul universitar 2017/2018 se realizează pe bază de competiţie în şcolile doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate în cadrul acestora, pe locuri fără taxă şi pe locuri cu taxă.

Universitatea Ovidius din Constanţa percepe taxă de înscriere la concursul de admitere, taxe de şcolarizare pentru locurile cu taxă în cuantumurile aprobate de conducerea universitatii.

Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiti de plata taxei de înscriere la concursului de admitere la studii doctorale.

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolventi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licentă a absolvenților învătământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master.

Programele de studii universitare de doctorat se organizează la forma de învătământ:

cu frecvență

cu frecvență redusă.

 

***

Cetățenii români pot candida la admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat pe locuri Ftx şi Ctx în lei.

Cetățenii etnici români din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Ungară, precum şi din Diaspora candida la admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat, conform art. 224 din LEN nr. 1/2011 şi prevederilor Metodologiei de admitere, aprobată prin Ordinul MEN., pe locuri fără taxă și pe locuri cu taxă.

Cetățenii statelor membre ale UE, ai statelor aparținând SEE şi ai CE, pot participa la admitere pentru studii universitare de doctorat, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Cetățenii străini din state terțe UE, SEE și CE, extracomunitari, absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani) pot candida la admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se realizează de către Direcţia de specialitate din cadrul MEN.

***

Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs Atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul MEN.

Candidații care nu dețin scrisoarea de acceptare la studii sau adeverințe/atestate de recunoaștere a studiilor universitaredepun dosarul de înscriere la secretariatul ISD. Dosarele acestor candidați vor fi inaintate spre prelucrare secretariatului DSS al UOC în vederea transmiterii la MEN.

La înscrierea la studii universitare de doctorat cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române și/sau a unei limbi de circulatie internatională, conform legislatiei corespunzătoare şcolarizării în România a cetăţenilor străini din state terţe sau a românilor de pretutindeni, după caz. La dosarul de înscriere se va depune fie Certificatul de absolvire a anului pregatitor de limbă română, fie Certificatul de competenta lingvistica de cunoaștere a limbii române și/sau a unei limbi de circulație internațională emis de departamentul de limbi străine a UOC cu cel mult doi ani înainte de înscrierea la concursul de admitere, fie certificat internaţional recunoscut și valabil.

Dosarul de inscriere

Dosarul de înscriere pentru cetățenii românicare se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente într-un dosar plic:

 • Cerere-tip de înscriere (anexa);
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrărilor ştiinţificeale candidatului, dacă e cazul;
 • Certificatul de naştere, în copie, cu certificarea conformității cu originalul[1]de către secretarul comisiei de admitere
 • Cartea de identitate,în copie-xerox ;
 • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul de schimbare a numelui, în copie, cu certificarea conformității cu originalul de către secretarul comisiei de admitere
 • Diploma de licenţă şi Suplimentul la diploma/Foaia matricolăîn copii-xerox cu certificarea conformității cu originalul de către secretarul comisiei de admitere. Pentru absolvenţii de studii de licență din anul universitar curent este necesară Adeverinţa de absolvire  cu situație școlară, în original;
 • Diploma de masterşi Suplimentul la diploma/Foaia matricolă în copii-xerox cu certificarea conformității cu originalul de către secretarul comisiei de admitere. Pentru absolvenţii de studii de master din anul universitar curent, este necesară Adeverinţa de absolvire cu situatie școlara, în original;
 • Certificat de cunoaştere a unei limbi de circulație internatională, eliberat de către departamentul de limbi străine a UOC cu cel mult doi ani înainte de susţinerea examenului de admitere, nivel minim acceptat B2. Excepţie fac candidaţii care fie au absolvit o specializare simplă sau dublă în titulatura căreia apare o limbă străină, fie deţin certificate internaţionale recunoscute și valabile);
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (la oricare casierie a UOC, deschise de luni până vineri sau prin ordin de plată de la orice bancă, în contul Universităţii Ovidius din Constanta - cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanta; Codul fiscal al UOC: 4301332. Pe ordinul de plată se va preciza: numele candidatului, precum şi menţiunile „Taxă înscriere concurs doctorat, Universitatea Ovidius, domeniul de doctorat. Chitanţa/Ordinul de plata se va ataşa dosarului de înscriere ce se depune la secretariatul ISD).

Nu se admit spre certificarea conformității acte de studii sau acte de stare civilă al căror original este deteriorat (rupt, tăiat, ilizibil), ori asupra căruia s-a intervenit în mod vizibil prin plastifiere sau în alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalității documentului supus conformizării.

***

Dosarul de înscriere pentru cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE care se înscriu la concursul de admitere va conține în 2 exemplare, următoarele documente într-un dosar plic:

 • Cerere-tip de înscriere – Anexa 1;
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrărilor ştiinţificeale candidatului, dacă e cazul;
 • Certificatul de naştere, traducere în limba română legalizată
 • Cartea de identitate/ Pașaport,în copie-xerox;
 • Actul care atestă domiciliul stabil în străinătate, în copie-xerox
 • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul de schimbare a numelui, traducere legalizată
 • Diploma de licenţă şi Suplimentul la diploma/Foaia matricolăvizate cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către MEN, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România, traducere legalizată în limba română. Pentru absolvenţii de studii de licență din anul universitar curent este necesară
 • Adeverinţa de absolvire  cu situație școlară, în original;
 • Diploma de masterşi Suplimentul la diploma/Foaia matricolă vizate cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către MEN, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România, traducere legalizată în limba română. Pentru absolvenţii de studii de master din anul universitar curent, este necesară Adeverinţa de absolvire cu situatie scolara, în original;
 • Atestatul de recunoaştere a studiiloruniversitare eliberat de MEN sau adeverinţa de recunoaştere cu viză valabilă în scop „studii,
 • Certificat de cunoaştere a unei limbi de circulație internatională, eliberat de către departamentul de limbi străine a UOC cu cel mult doi ani înainte de susţinerea examenului de admitere, nivel minim acceptat B2. Excepţie fac candidaţii care fie au absolvit o specializare simplă sau dublă în titulatura căreia apare o limbă străină, fie deţin certificate internaţionale recunoscute și valabile;
 • Certificatul medical care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru studii universitare în domeniul de doctorat la care candidează;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (la oricare casierie a UOC, deschise de luni până vineri sau prin ordin de plată de la orice bancă, în contul Universităţii Ovidius din Constanta - cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanta; Codul fiscal al UOC: 4301332. Pe ordinul de plată se va preciza: numele candidatului, precum şi menţiunile „Taxă înscriere concursdoctorat, Universitatea Ovidius, domeniul de doctorat. Chitanţa/Ordinul de plata se va ataşa dosarului de înscriere ce se depune la secretariatul ISD)
 • Declarația pe proprie răspundere pentru veridicitatea actelor depuse la dosar;
 • Lista documentelor depuse la dosar;

 

Candidații care nu dețin adeverința/atestatul de recunoaștere a studiilor universitare depun în 2 exemplare, suplimentar urmatoarele :

 • Cerere de recunoaștere a studiilor universitare cetățenilor europeni pentru admitere la studii de doctorat; utilizată în vederea obținerii atestatului de recunoaștere a studiilor universitare în cadrul MEN, completată la sediul secretariatului DSS;
 • Taxă de procesare de 50 lei, solicitată la Ministerul Educației Naționale:

Beneficiar : Ministerul Educației Naționale

Cod fiscal : 13729380

Banca : Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București - ATCPMB

Cod IBAN : RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT : TREZROBU

Cod BIC : TREZ

***

Dosarul de înscriere pentru cetăţenii din statele terțe UE, SEE şi CEcare se înscriu la concursul de admitere va conține, în 2 exemplare, următoarele documente într-un dosar plic:

 • Cerere-tip de înscriere
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrărilor ştiinţificeale candidatului, dacă e cazul;
 • Certificatul de naştere, traducere în limba română legalizată;
 • Pașaport,în copie-xerox;
 • Actul care atestă domiciliul stabil în străinătate, în copie-xerox;
 • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul de schimbare a numelui, în copie și traducere legalizată;
 • Diploma de licenţă şi Suplimentul la diploma/Foaia matricolăvizate cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către MEN, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România, traducerere legalizată în limba română. Pentru absolvenţii de studii de licență din anul universitar curent este necesară Adeverinţa de absolvire  cu situație școlară, în original;
 • Diploma de masterşi Suplimentul la diploma/Foaia matricolă vizate cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către MEN, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România, traducere legalizată în limba română. Pentru absolvenţii de studii de master din anul universitar curent, este necesară Adeverinţa de absolvire cu situatie scolara, în original;
 • Scrisoarea de acceptare la studiiloruniversitare eliberat de MEN valabilă doar pentru instituția de învățământ superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă și pentru ciclul universitar de doctorat. Orice schimbare în parcursul universitar, ce contravine înscrisurilor din scrisoarea de acceptare inițială, va fi reglementată, la solicitarea instituției de învățământ implicate, prin emiterea de către MEN a unei noi scrisori de acceptare;
 • Certificat de cunoaştere a unei limbi de circulație internatională, eliberat de către departamentul de limbi străine a UOC cu cel mult doi ani înainte de susţinerea examenului de admitere, nivel minim acceptat B2. Excepţie fac candidaţii care fie au absolvit o specializare simplă sau dublă în titulatura căreia apare o limbă străină, fie deţin certificate internaţionale recunoscute și valabile;
 • Certificat medical care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru studii universitare în domeniul de doctorat la care candidează;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la BCR pe baza adeverinței emise de secretariatul DSS, în contul Universităţii Ovidius din Constanta - cod RO49RNCB0114032053160011 (SWIFT: RNCBROBU), deschis la Banca Comerciala Constanta; Codul fiscal al UOC: 4301332. Pe ordinul de plată se va preciza: numele candidatului, precum şi menţiunile „Taxă înscriere concurs doctorat, Universitatea Ovidius, domeniul de doctorat”. Chitanţa/Ordinul de plata se va ataşa dosarului de înscriere ce se depune la secretariatul ISD);
 • Declarația pe proprie răspundere pentru veridicitatea actelor depuse la dosar;
 • Lista documentelor depuse la dosar;

Candidații care nu dețin scrisoarea de acceptare pentru anul universitar corespunzător studiilor universitare de doctorat, depun în 2 exemplare, suplimentar urmatoarele :

 • Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii,în 2 exemplare, care va fi utilizată în vederea obținerii scrisorii de acceptare, în cadrul MEN; completată la sediul secretariatului DSS;
 • Diploma de bacalaureatsau echivalentul acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă, traducere legalizată în limba română, precum și foile matricole aferente anilor de studii;
 • 2 fotografii tip pasaport.

Concursul de admitere

Concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul UOC se desfăşoară

în perioada 18-22 septembrie 2017

Concursul constă în susţinerea a unei probe-interviu în cadrul căreia se analizează preocupările stiintifice ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare şi tema de cercetare propusă și cunostintele candidatului în tematica anunțată la sediul școlii doctorale. Exceptie face domeniul de doctorat Teologie unde concursul constă în susținerea a 2 probe de concurs : proba 1 scrisă și proba 2 colocviu de specialitate.

Concursul se sustine în faţa unei comisii de admitere constituite din conducătorul de doctorat, care oferă un locul de student-doctorand pentru admitere, şi cel puţin alţi 2 conducători de doctorat din cadrul şcolii doctorale, care au cel puţin funcţia de conferentiar universitar sau cercetător științific gradul II. Preşedintele comisiei de admitere este conducătorul de doctorat.

Candidaţii care au obţinut media de admitere de minimum 8.00 vor fi declaraţi admişi în limita numărului de locuri existente pentru fiecare conducător de doctorat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

În cazul în care candidaţii cu medii egale nu pot fi declaraţi toţi admişi pe locurile existente, se vor aplica criterii de departajare anunţate cu trei luni înainte de concurs.

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul ISD şi pe pagina web a UOC.

În cazul în care rămân locuri neocupate, școala doctorală poate solicita Senatului UOC aprobare pentru organizarea sesiunii a 2-a de admitere, în condiţii identice, înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie.

Persoana admisa și înmatriculată la studii universitare de doctorat are calitatea de student-doctorand pe perioada desfășurării studiilor. Inmatricularea candidaţilor admişi se face, prin Decizie a Rectorului UOC, în maximum 3 zile de la finalizarea concursului de admitere.

Candidaţii admisi care nu se prezinta, în interiorul perioadei prevăzute la aliniatul anterior, pentru semnarea contractului de studii universitare de doctorat pierd locul obținut, acesta fiind ocupat de următorul candidat clasat strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

*

După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de studii universitare de doctorat, persoana admisă are calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării programului de doctorat. Studenţii-doctoranzi pot fi încadraţi ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe perioadă determinată.

Persoana înmatriculată într-un program de studii universitare de doctorat are, pe tot parcursul studiilor sale universitare de doctorat, calitatea de Student-doctorand, mai puțin eventualele perioade de întrerupere acordate conform prevederilor Regulamentului de organizare a studiilor universitare de doctorat.

Doctoratul se desfășoară pe baza unui contract de studii universitare de doctorat încheiat, prin Institutul de Studii Doctorale, între studentul-doctorand, conducătorul său de doctorat si Universitatea Ovidius Constanta, în care se stabilesc drepturile și obligațiile ce revin studentului-doctorand, conducătorului de doctorat si, prin intermediul școlii doctorale, Universității Ovidius.

Calitatea de student-doctorand şi cea de conducător de doctorat se exercită în cadrul unei singure școli doctorale din cadrul UOC.

 

Anunt important pentru candidatii declarati admisi

Rezultatele concursului de admitere

Scoala doctorala de Teologie

Rezultatele la proba 1
Rezultatul concursului de admitere

Sesiunea a 2-a : Rezultatele la proba 1
Sesiunea a 2-a : Rezultatul concursului de admitere

Scoala doctorala de Stiinte aplicate

                Biologie
                Matematica
                Inginerie civila sai instalatii

Scoala doctorala de Medicina

Medicina 
Medicina dentara

Scoala doctorala de Stiinte umaniste

                Filologie
                Istorie

 

Numar de locuri in admiterea

Fișă înscriere 

Regulament de admitere la studii doctorale

Precizări, tematici, bibliografie

CRITERII

"Criterii de inscriere, admitere, departajare la medie egala"
Scoala Doctorala de Stiinte Umaniste - criterii
Scoala Doctorala de Teologie - criterii 
Scoala Doctorala de Stiinte aplicate - criterii
Scoala Doctorala de Medicina - criterii

TEMATICA

Tematica-proba 1-teologie

Teme - chirurgie - prof.dr. V.Sârbu

Teme - istorie - prof.dr. D.Vătăman

Calendarul de desfasurare a concursului de admitere - sesiunea septembrie

[1] Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 41/2016privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoanele din Comisia de Admitere, unde are loc înscrierea,  desemnate să facă certificarea conformității, cu precizarea expresă că operațiunea de certificare se face exclusiv pe baza prezentării documentului în original de către candidat (și nu a unei copii legalizate).