Navigatie                     
Rezultatele concursului de admitere

Numar de locuri in admitere

Fișă înscriere 

TAXE inscriere-scolarizare (anI)
Lista conducătorilor și numărul de locurilor disponibile

 

 


ADMITERE 2021

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA

INSTITUTUL STUDIILOR DOCTORALE

 

Pentru ciclul de studii universitare de doctorat admiterea în anul universitar 2021/2022 se realizează pe bază de competiţie în şcolile doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate în cadrul acestora, pe locuri fără taxă şi pe locuri cu taxă.

Universitatea „Ovidius” din Constanţa percepe taxă de înscriere la concursul de admitere, taxe de şcolarizare pentru locurile cu taxă în cuantumurile aprobate de conducerea universitatii.

Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiti de plata taxei de înscriere la concursului de admitere la studii doctorale.

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolventi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licentă a absolvenților învătământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master.

Programele de studii universitare de doctorat se organizează la forma de învătământ:

cu frecvență

cu frecvență redusă.

*

Cetățenii români pot candida la admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat pe locuri fara taxa şi cu taxa în lei.

Cetățenii etnici români din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Ungară, precum şi din Diaspora pot candida la admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat, conform art. 224 din LEN nr. 1/2011 şi prevederilor Metodologiei de admitere, aprobată prin Ordinul MEN., pe locuri fără taxă și pe locuri cu taxă.

Cetățenii statelor membre ale UE, ai statelor aparținând SEE şi ai CE, pot participa la admitere pentru studii universitare de doctorat, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

 Cetățenii străini din state terțe UE, SEE și CE, extracomunitari, absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani) pot candida la admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se realizează de către Direcţia de specialitate din cadrul MEN.

 

Dosarul de înscriere

 

Dosarul de înscriere pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente într-un dosar plic:

 • Cerere-tip de înscriere
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrărilor ştiinţificeale candidatului, dacă e cazul;
 • Certificatul de naştere, în copie, cu certificarea conformității cu originalul[1] de către secretarul comisiei de admitere;
 • Cartea de identitate,în copie-xerox;
 • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul de schimbare a numelui, în copie, cu certificarea conformității cu originalul de către secretarul comisiei de admitere;
 • Diploma de licenţă şi Suplimentul la diploma/Foaia matricolă,în copie. Pentru absolvenţii de studii de licență din anul universitar curent este necesară Adeverinţa de absolvire cu situație școlară, în original;
 • Diploma de masterşi Suplimentul la diploma/Foaia matricolă în copie. Pentru absolvenţii de studii de master din anul universitar curent, este necesară Adeverinţa de absolvire cu situație școlară, în original;
 • Certificat de competență lingvistică privind cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, germana, spaniola), eliberat de către Facultatea de Litere din cadrul UOC sau altă universitate de stat din România, cu cel mult doi ani înainte de susţinerea examenului de admitere, nivel minim acceptat B2. Excepţie fac candidaţii care fie au absolvit un program de licență sau de master cu predare în una din limbile menționate, fie deţin certificate internaţionale de competență lingvistică recunoscute decătre Ministerul Educației și Cercetării și aflate în perioada de valabilitate, de nivel minim B2 (cf. Listei de mai jos). Diplomele sau certificatele vor fi certificate conform cu originalul de către secretarul comisiei de admitere sau vor fi prezentate în traducere autorizată/legalizată;
 • Diploma de Bacalaureat în copie xerox;
 • dovada de achitare a taxei de înscriere (prin ordin de plată, în contul Universităţii „Ovidius” din Constanta. Pe ordinul de plată se va preciza numele candidatului precum și menţiunile „Taxă înscriere, Universitatea Ovidius, domeniul de doctorat... Chitanţa/ Ordinul de plată se va ataşa dosarului de înscriere, ce se depune la secretariatul ISD.
 • Candidatul va prezenta la înscriere, împreună cu copiile simple, documentul original al actelor de studii, al actelor de stare civilă și al altor documente precizate la alin. 1, în vederea certificării conformităţii cu originalul de către secretarul comisiei de admitere. Operațiunea de certificare se face exclusiv pe baza prezentării documentului în original de către candidat, și nu a copiei legalizate. Nu se admit, spre certificarea conformității, acte de studii sau acte de stare civilă al căror original este deteriorat (rupt, tăiat, ilizibil), ori asupra căruia s-a intervenit, în mod vizibil, prin plastifiere, sau în alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalității documentului supus conformizării.
 • Pe locurile special destinate pentru etnia rromă, candidații adaugă la dosarul de înscriere următoarele documente:
 • Declarație pe propria răspundere de apartenență la etnia rromă.
 • Document eliberat de către o organizaţie legal constituită a rromilor(indiferent de domeniul de activitate al organizației), semnat şi ştampilat, în original, care atestă apartenenţa candidatului la această etnie. Documentul trebuie să conțină mențiunea că respectivul candidat face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză
 • copie a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective

 

Concursul de admitere

Calendarul concursului de admitere 2021

 

Concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD UOC se desfăşoară în fiecare an de regulă în luna septembrie, conform calendarului aprobat, şi constă în evaluarea preocupărilor ştiinţifice ale candidatului, a aptitudinilor pentru cercetare pentru tema de cercetare propusă și are în componență o probă-interviu. Concursul de admitere se poate desfășura și în mediul online.

 

Candidaţii care au obţinut media de admitere de minima stabilită de Școala Doctorală vor fi declaraţi admişi în limita numărului de locuri existente pentru fiecare conducător de doctorat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

În cazul în care candidaţii cu medii egale nu pot fi declaraţi toţi admişi pe locurile existente, se vor aplica criterii de departajare anunţate cu trei luni înainte de concurs.

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul ISD şi pe pagina web a UOC.

 

Persoana admisa și înmatriculată la studii universitare de doctorat are calitatea de student-doctorand pe perioada desfășurării studiilor.

Candidaţii admisi care nu se prezintă în interiorul perioadei stabilite pentru semnarea contractului de studii universitare de doctorat pierd locul obținut, acesta fiind ocupat de următorul candidat clasat strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

*

Persoana înmatriculată într-un program de studii universitare de doctorat are calitatea de student-doctorand pe tot parcursul studiilor universitare de doctorat, mai puțin eventualele perioade de întrerupere acordate, conform prevederilor Regulamentului institutional de organizare a studiilor universitare de doctorat.

Doctoratul se desfășoară pe baza unui Contract de studii universitare de doctorat încheiat, prin Institutul de Studii Doctorale, între studentul-doctorand, conducătorul său de doctorat și Universitatea Ovidius Constanta, în care se stabilesc drepturile și obligațiile ce revin studentului-doctorand, conducătorului de doctorat si, prin intermediul școlii doctorale, Universității Ovidius.

Calitatea de student-doctorand şi cea de conducător de doctorat se exercită în cadrul unei singure școli doctorale din cadrul UOC. 

 

Certificate de competență lingvistică recunoscute de UOC (nivel minim necesar : B2)

 

Engleză

First Certificate in English (FCE)

Certificate in Advanced English (CAE)

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Cambridge English: Vantage (BEC Vantage)

Cambridge English: Higher (BEC Higher)

International English Language Testing Systems (IELTS): minimum Band 6.0

Business Language Testing Service (BULATS): minimum 60

TOEFL: minimum 87

 

Franceză

Diplôme d'études en langue française (DELF) – nivel B2

Diplôme d'études en langue française "option professionnelle" (DELF Pro) – nivel B2

Diplôme approfondi de langue française (DALF) – nivel C1

Diplôme de français professionnel (DFP): DFP Affaires, Juridique, Relations Internationales – nivel B2

Test d’Évaluation de Français pour l’accès au Québec (TEFAQ)

Test d’Évaluation de Français – Canada (TEF Canada) – nivel 6-7

 

Germană

Goethe-Zertifikat B2

Deutsches Sprachdiplom KMK - nivel II (nivel B2/C1)

Test DaF (nivel B2/C1)

Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

Va fi echivalata și varianta anterioara a certificatelor menționate mai sus, și anume:

Zentrale Oberstufenprüfung/ZOP (B2/C1)

 

Spaniola:

Diploma de Español como Lengua Extranjera :

Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio)

Diploma de Español Nivel C1.

Diploma de Español Nivel C2 (Superior)