Navigatie                     

ADMITERE 2019

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA

INSTITUTUL STUDIILOR DOCTORALE

 

ADMITERE SESIUNEA A 2-A

ANUNT IN ATENTIA STUDENTILOR-DOCTORANZI ADMISI IN ANUL I la studii universitare de doctorat 2019/2020

 

Înscrierea candidaților la concursul de admitere la studii universitare de doctorat

se face la secretariatul ISD al UOC cu sediul în str. Ion Vodă nr.58,

în intervalul orar 10-16, de luni până vineri, iar sâmbată în intervalul orar 10-13, după cum urmează:

 

Scoala doctorala

Domeniul

Perioada de inscrieri

 

Stiinte umaniste

Filologie

2-7 septembrie 2019

Istorie

2-7 septembrie 2019

 

Stiinte aplicate

Biologie

2-11 septembrie 2019

Inginerie civila si instalatii

2-11 septembrie 2019

Matematica

Matematica

2-7 septembrie 2019

 

Medicina

Medicina

9-12 septembrie 2019

Medicina dentara

9-12 septembrie 2019

Teologie

Teologie

2-7 septembrie 2019

 

Pentru ciclul de studii universitare de doctorat admiterea în anul universitar 2019/2020 se realizează pe bază de competiţie în şcolile doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate în cadrul acestora, pe locuri fără taxă şi pe locuri cu taxă.

Universitatea „Ovidius” din Constanţa percepe taxă de înscriere la concursul de admitere, taxe de şcolarizare pentru locurile cu taxă în cuantumurile aprobate de conducerea universitatii.

Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiti de plata taxei de înscriere la concursului de admitere la studii doctorale.

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolventi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licentă a absolvenților învătământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master.

Programele de studii universitare de doctorat se organizează la forma de învătământ:

cu frecvență

cu frecvență redusă.

*

 

Cetățenii români pot candida la admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat pe locuri Ftx şi Ctx în lei.

 

Cetățenii etnici români din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Ungară, precum şi din Diaspora pot candida la admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat, conform art. 224 din LEN nr. 1/2011 şi prevederilor Metodologiei de admitere, aprobată prin Ordinul MEN., pe locuri fără taxă și pe locuri cu taxă.

Cetățenii statelor membre ale UE, ai statelor aparținând SEE şi ai CE, pot participa la admitere pentru studii universitare de doctorat, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

 

Cetățenii străini din state terțe UE, SEE și CE, extracomunitari, absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani) pot candida la admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se realizează de către Direcţia de specialitate din cadrul MEN.

*

Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs Atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul MEN.

Candidații care nu dețin scrisoarea de acceptare la studii sau adeverințe/atestate de recunoaștere a studiilor universitaredepun dosarul de înscriere la secretariatul ISD. In calendarul aprobat de UOC, dosarele acestor candidați vor fi inaintate spre prelucrare secretariatului DSS al UOC si transmise la MEN.

La înscrierea la studii universitare de doctorat cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române și/sau a unei limbi de circulatie internatională, conform legislatiei corespunzătoare şcolarizării în România a cetăţenilor străini din state terţe sau a românilor de pretutindeni, după caz. La dosarul de înscriere se va depune fie Certificatul de absolvire a anului pregatitor de limbă română, fie Certificatul de competenta lingvistica de cunoaștere a limbii române și/sau a unei limbi de circulație internațională emis de departamentul de limbi străine a UOC cu cel mult doi ani înainte de înscrierea la concursul de admitere, fie certificat internaţional recunoscut și valabil.

 

Dosarul de inscriere

 

Dosarul de înscriere pentru cetățenii românicare se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente într-un dosar plic:

 • Cerere-tip de înscriere;
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrărilor ştiinţificeale candidatului, dacă e cazul;
 • Certificatul de naştere, în copie, cu certificarea conformității cu originalul[1]de către secretarul comisiei de admitere
 • Cartea de identitate,în copie-xerox ;
 • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul de schimbare a numelui, în copie, cu certificarea conformității cu originalul de către secretarul comisiei de admitere
 • Diploma de licenţă şi Suplimentul la diploma/Foaia matricolăîn copii-xerox cu certificarea conformității cu originalul de către secretarul comisiei de admitere. Pentru absolvenţii de studii de licență din anul universitar curent este necesară Adeverinţa de absolvire  cu situație școlară, în original;
 • Diploma de masterşi Suplimentul la diploma/Foaia matricolă în copii-xerox cu certificarea conformității cu originalul de către secretarul comisiei de admitere. Pentru absolvenţii de studii de master din anul universitar curent, este necesară Adeverinţa de absolvire cu situatie școlara, în original;
 • Certificat de cunoaştere a unei limbi de circulație internatională, eliberat de către departamentul de limbi străine a UOC cu cel mult doi ani înainte de susţinerea examenului de admitere, nivel minim acceptat B2. Excepţie fac candidaţii care fie au absolvit o specializare simplă sau dublă în titulatura căreia apare o limbă străină, fie deţin certificate internaţionale recunoscute și valabile);
 • Diploma de Bacalaureat in copie-xerox cu certificarea conformității cu originalul de către secretarul comisiei de admitere.
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (la oricare casierie a UOC, deschise de luni până vineri sau prin ordin de plată de la orice bancă, în contul Universităţii “Ovidius” din Constanta - cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanta; Codul fiscal al UOC: 4301332. Pe ordinul de plată se va preciza: numele candidatului, precum şi menţiunile „Taxă înscriere concurs doctorat, Universitatea Ovidius, domeniul de doctorat. Chitanţa/Ordinul de plata se va ataşa dosarului de înscriere ce se depune la secretariatul ISD).

Nu se admit spre certificarea conformității acte de studii sau acte de stare civilă al căror original este deteriorat (rupt, tăiat, ilizibil), ori asupra căruia s-a intervenit în mod vizibil prin plastifiere sau în alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalității documentului supus conformizării.

 

Pe locurile special destinate pentru etnia rromă, se pot înscrie pe baza dosarului de mai sus candidații care adaugă următoarele documente:

 • Declarație pe propria răspundere de apartenență la etnia rromă:
 • Document eliberat de către o organizaţie legal constituită a rromilor (indiferent de domeniul de activitate al organizației), semnat şi ştampilat, care atestă apartenenţa candidatului la această etnie. Documentul trebuie să conțină mențiunea că respectivul candidat face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.

 

 

Concursul de admitere

Calendarul concursului de admitere 2019

 

Pentru Scolile doctorale de Stiinte umaniste si de Matematica

Activitati

Date estimate

Desfășurare probe concurs

9 / 10 septembrie 2019

Afișare rezultatelor concursului (liste provizorii)

10-11 septembrie 2019

Înmatriculări

12 – 13 septembrie 2019

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

16 septembrie 2019

 

 

Pentru Scoala Doctorala de Teologie

Activitati

Date estimate

Desfășurare probe concurs

Proba 1 (scris)  - 9 septembrie 2019

Proba 2 (interviu) -  11 septembrie 2019

Contestații (doar la proba 1 de la SD Teologie)

9 septembrie 2019

Afisarea contestatiilor

10 septembrie 2019

Afișare rezultatelor concursului (liste provizorii)

11/12 septembrie 2019

Înmatriculări

12 – 13 septembrie 2019

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

16 septembrie 2019

 

Pentru Scoala Doctorala de Stiinte aplicatesi de Medicina

Activitati

Date estimate

Desfășurare probe concurs

13 septembrie 2019

Afișare rezultatelor concursului (liste provizorii)

13 septembrie 2019

Înmatriculări

14 septembrie 2019

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

16 septembrie 2019

 

Concursul constă în susţinerea a unei probe-interviu în cadrul căreia se analizează preocupările stiintifice ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare şi tema de cercetare propusă și cunostintele candidatului în tematica anunțată la sediul școlii doctorale. Exceptie face domeniul de doctorat Teologie unde concursul constă în susținerea a 2 probe de concurs : proba 1 scrisă și proba 2 colocviu de specialitate.

Candidaţii care au obţinut media de admitere de minimum 8.00 vor fi declaraţi admişi în limita numărului de locuri existente pentru fiecare conducător de doctorat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

În cazul în care candidaţii cu medii egale nu pot fi declaraţi toţi admişi pe locurile existente, se vor aplica criterii de departajare anunţate cu trei luni înainte de concurs.

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul ISD şi pe pagina web a UOC.

 

Persoana admisa și înmatriculată la studii universitare de doctorat are calitatea de student-doctorand pe perioada desfășurării studiilor.

Candidaţii admisi care nu se prezinta, în interiorul perioadei prevăzute la aliniatul anterior, pentru semnarea contractului de studii universitare de doctorat pierd locul obținut, acesta fiind ocupat de următorul candidat clasat strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

*

Persoana înmatriculată într-un program de studii universitare de doctorat are, pe tot parcursul studiilor sale universitare de doctorat, calitatea de Student-doctorand, mai puțin eventualele perioade de întrerupere acordate conform prevederilor Regulamentului de organizare a studiilor universitare de doctorat.

Doctoratul se desfășoară pe baza unui contract de studii universitare de doctorat încheiat, prin Institutul de Studii Doctorale, între studentul-doctorand, conducătorul său de doctorat si Universitatea Ovidius Constanta, în care se stabilesc drepturile și obligațiile ce revin studentului-doctorand, conducătorului de doctorat si, prin intermediul școlii doctorale, Universității Ovidius.

Calitatea de student-doctorand şi cea de conducător de doctorat se exercită în cadrul unei singure școli doctorale din cadrul UOC.

 [1] Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 41/2016privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoanele din Comisia de Admitere, unde are loc înscrierea,  desemnate să facă certificarea conformității, cu precizarea expresă că operațiunea de certificare se face exclusiv pe baza prezentării documentului în original de către candidat (și nu a unei copii legalizate).