Navigatie                     

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE

A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

     Emiterea raportului de similitudini și evaluarea tezei în cadrul comisiei de îndrumare

 

     În vederea organizării susţinerii publice a tezei de doctorat, studentul-doctorand depune la secretariatul ISD teza de doctorat în extenso, în format electronic (.pdf) și o cerere (Anexa 1) prin care solicită demararea procedurilor de evaluare a tezei și emiterea raportului de similitudini realizat cu ajutorul programului Sistemantiplagiat.ro

       Conducătorul de doctorat și/sau Școala doctorală poate solicita, suplimentar, utilizarea unui program dezvoltat la nivel naţional privind detecţia de similitudini.

      Rapoartele de similitudini se includ în dosarul de doctorat.

      Durata de verificare nu poate depăşi 30 de zile de la data depunerii tezei de doctorat la secretariatul ISD.

     Conducătorul de doctorat transmite la secretariatul ISD, în maximum de 30 zile de la primirea raportului de similitudini, Rezoluția sa (Anexa 2) cu privire la raportul de similitudini, prin care admite sau respinge teza de doctorat pentru susținerea în comisia de îndrumare.

 

      In cazul în care rezoluția conducătorului este favorabilă, studentul-doctorand va prezenta teza de doctorat în cadrul comisiei de îndrumare.

      Presusţinerea tezei în cadrul comisiei de îndrumare are loc în prezența conducătorului de doctorat și poate fi publică.

      In urma prezentării tezei de doctorat și a analizării raportului de similitudini generat de sistemul antiplagiat, comisia de îndrumare decide asupra depunerii tezei şi organizării susţinerii publice și se emite Acordul membrilor comisiei de îndrumare (Anexa 3).

      Durata procesului de evaluare a tezei în comisia de îndrumare este de 30 de zile.

 

       Conducătorul de doctorat depune la secretariatul ISD referatul său şi acordul membrilor comisiei de îndrumare.

       Studentul-doctorand va completa și va depune la secretariatul ISD Fișa de lichidare (Anexa 4), care atestă faptul că acesta nu are datorii față de Universitate.

      Acordul de susţinere publică nu se obține dacă sunt identificate încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori, confecționarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, în cadrul evaluării tezei de către conducătorul de doctorat sau comisia de îndrumare. In acest caz, conducătorul va transmite rezoluția sa la secretariatul ISD, iar studentul-doctorand poate relua procedura prin depunerea unei noi cereri însoțită de teza în variantă revizuită.

 

     Dosarul de doctorat al studentului-doctorand inscris pentru sustinerea tezei

 

     Dosarul de doctorat al studentului-doctorand înscris pentru organizarea susținerii publice a tezei se constituie la secretariatul ISD cu cel puțin 20 de zile înainte de data susținerii tezei de doctorat și conține următoarele documente:

a.        CV-ul doctorandului (format Europass) semnat;

b.       Lista publicaţiilor (1 exemplar semnat) rezultate în urma tezei (realizările descrise în teza de doctorat publicate de doctorand in extenso și/sau acceptate spre publicare), respectând următoarea ordine: Titlul (titlul lucrării), Autori, Nume Revistă, ISSN, Anul Publicării, Tip Revistă, Denumire BDI/Factor de impact (ISI), Link la zona publică a publicaţiei);

c.        Articolele publicate din tema tezei (coperta, cuprinsul integral al publicației și paginile cu articolul) și/sau Manuscrisele acceptate spre publicare și dovada de acceptare - în format electronic

d.       Cererea (Anexa 1) prin care solicită demararea procedurilor de evaluare a tezei si documentul electronic (fisierul) generat din platforma https://calitate.univ-ovidius.ro/validator/generator-txt

e.        Referatul conducătorului ştiinţific, semnat într-un exemplar;

f.         Rezoluția conducătorului de doctorat privind raportul de similitudini (Anexa 2) ;

g.        Acordul comisiei de îndrumare (Anexa 3) ;

h.       Fișa de lichidare (Anexa 4) ;

i.         Teza de doctorat în format tipărit, în două exemplare;

j.         Rezumatul tezei de doctorat (max.15 file) redactat în limba română şi în limba engleză include: cuprins, cuvinte-cheie, sinteze ale părţilor principale ale tezei de doctorat. Rezumatele se depun în format tipărit (câte un exemplar – în cele două limbi indicate mai sus) cât şi în format electronic pe un CD (câte un document .pdf editabil pentru fiecare variantă: Rezumat-ro și Rezumat-en).

k.       Propunerea conducătorului de doctorat privind componența comisiei de doctorat (Anexa 5)

l.         Declaraţiile semnate de studentul-doctorand (Anexa 6) şi de conducătorul de doctorat (Anexa 7) privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat şi respectarea standardelor de etică profesională (se depun semnate într-un exemplar) ;

m.     Cererea doctorandului (Anexa 8) cu precizarea datei, locului și orei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de doctorat;

n.       Declaraţia studentului-doctorand privind opţiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat, semnată (Anexa 9);

o.       CV-urile membrilor comisiei de doctorat, in format electronic (.pdf);

p.       Referatele referenților, semnate.

q.       Chitanta/Ordinul de plata taxei de sustinere a tezei de doctorat

 

Procedura privind activitatile in medii virtuale in cadrul Scolilor Doctorale

Regulamentul de organizare a sustinerii tezei de doctorat

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT, PRIN • SUSTINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT

FORMULARE

FORMULAR_verificare_antiplagiat_Plagiarism-detector (A2)

TAXA SUSTINERE TEZA

Standarde pentru obtinerea titlului de doctor – OM 5110/2018

 

Arhiva

FORMULARE

În vederea organizarii susţinerii publice a tezei de doctorat, pentru toti doctoranzii, se realizeaza analiza raportului de similitudini utilizându-se un program recunoscut de CNATDCU.

La nivelul UOC programul utilizat pentru detecţia de similitudini este Plagiarism detector. Rapoartele de similitudini se includ în "dosarul de doctorat".

Procedura 1:

·         Doctorandul va depune o cerere (A1) la secretariatul ISD (Bd.Mamaia 124) prin care solicita depunerea tezei (in format electronic) in vederea emiterii raportului de similitudini realizat cu ajutorul programului Plagiarism detector. Durata de verificare nu poate depăşi 30 de zile de la data depunerii tezei de doctorat la ISD.

·         Doctorandul va prezenta varianta word/pdf a tezei in extenso, la persoana desemnata si care detine cont in Plagiarism detector. In maxim 72 de ore va primi o dovadă printată (raportul de similitudini) pe care o va prezenta conducătorului de doctorat. Dacă există probleme referitoare la un număr mare de suprapuneri va trebui să se consulte cu conducătorul de doctorat şi/sau să modifice din proprie iniţiativă teza, până la reducerea semnificativă a cifrelor specifice (considerate de sistem ca fiind “plagiat”). In urma examinarii a Raportului de similitudini, conducatorul de doctorat, avand in vedere gradul de aparitie a imprumuturilor neautorizate in lucrare, poate admite sau respinge teza de doctorat. Conducatorul de doctorat prezinta in scris o motivatie pentru care admite/nu admite teza de doctorat spre sustinere in comisia de indrumare.

Scoala doctorală poate solicita, suplimentar, utilizarea unui program dezvoltat la nivel naţional privind detecţia de similitudini.

Teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare; După această presusţinere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra:

-          rezoluţiei analizei raportului de similitudini

-          depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice;

Durata procesului de evaluare a tezei in comisia de indrumare este de 30 de zile. Acordul membrilor comisiei de îndrumare (A2) se redactează numai după ce aceştia analizează raportul de similitudini generat de sistemul antiplagiat. Conducătorul de doctorat depune la secretariatul ISD, pe lângă referatul sau si Acordul membrilor comisiei de îndrumare.

Procedura 2:

În vederea organizarii susţinerii publice a tezei de doctorat, conducătorul de doctorat va inainta spre aprobare de catre CSUD propunerea de comisie de doctorat pentru susținerea tezei (A3). Comisia de doctorat trebuie să îndeplinească prevederile art. 67 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

La secretariatul ISD, doctorandul depune teza de doctorat (in format tiparit si electronic pe CD) la care ataşeaza print-ul raportului de similitudini emis de programul antiplagiat.

Dosarul pentru organizarea sustinerii publice a tezei contine urmatoarele documente:

·         Referatul conducătorului ştiinţific, in 2 exemplare

·         Acordul comisiei de îndrumare (acord obţinut în urma presusţinerii tezei în faţa comisiei de îndrumare, presusţinere care poate fi publică), in 2 exemplare

·         CV-ul doctorand (format Europass) semnat in 2 exemplare

·         Lista publicaţiilor (2 exemplare semnate) rezultate în urma tezei (cuprinde realizări descrise în teza de doctorat care au fost publicate de doctorand in extenso în calitate de unic autor/prim-autor), respectând următoarea ordine: Titlul (titlul lucrarii), Autori, Nume Revistă, ISSN, Anul Publicării, Tip Revistă, Denumire BDI/Factor de impact (ISI), Link la zona publică a publicaţiei.

·         Copie-xerox pentru articolele publicate (1 exemplar pentru fiecare articol: coperta, cuprins integral si paginele cu articolul).

·         Rezumatul tezei de doctorat (max. 15 file) redactat în limba română şi in limba engleză include: cuprins, cuvinte-cheie, sinteze ale părţilor principale ale tezei de doctorat. Rezumatul se depune listat (într-un exemplar – în cele două limbi indicate mai sus) cât şi in format electronic pe un CD (cate un document PDF pentru fiecare varianta de rezumat). Rezumatul tezei va fi publicat pe site-ul universităţii, cu cel puţin 20 de zile înainte de data susţinerii publice a tezei de doctorat.

·         CV-urile membrilor comisiei de doctorat sau link-uri către acestia

·         Referatele referentilor, scanate PDF (se depun și semnate într-un exemplar)

·         Declaraţie semnată de studentul doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat şi respectarea standardelor de etică profesională – (se depune semnat într-un exemplar)

·         Declaraţia studentului-doctorand privind opţiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat (A4)

“Dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor capitole din aceasta, forma digitală a tezei este făcută publică şi va putea fi accesată liber pe platforma naţională după emiterea dispoziţiei de acordare a titlului de doctor; tezei i se va atribui o licenţă de protecţie a dreptului de autor;

Dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta, el primeşte un termen de graţie de maximum 24 de luni pentru realizarea acestei publicări; după expirarea termenului de graţie, în cazul în care nu a fost primită la IOSUD nicio notificare cu privire la publicarea distinctă a tezei, documentul în format digital devine liber accesibil pe platforma naţională cu atribuirea unei licenţe de protecţie a dreptului de autor;

După publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligaţia de a notifica IOSUD asupra acestui fapt şi de a transmite indicaţia bibliografică şi un link la publicaţie, care vor fi făcute apoi publice pe platforma naţională;

După acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 30 de zile IOSUD are obligaţia transmiterii unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca Naţională a României, unde poate fi accesat la cerere.”, HG 134/2016

Cererea doctorandului (A5) cu precizarea datei, locului și orei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de doctorat va fi inregistrata la secretariatul ISD cu cel putin 20 de zile inainte de data sustinerii tezei.

Teza si rezumatele, in format tiparit, cu cel putin 20 de zile inainte de data sustinerii tezei, se depun la Biblioteca UOC care va elibera doctorandului (in max.3 zile) o adeverinta.

Procedura 3:

Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: "Excelent", "Foarte bine", "Bine", "Satisfăcător" şi "Nesatisfăcător".

Procesul-verbal al susţinerii publice a tezei de doctorat şi anexa cu întrebări şi răspunsuri, conţine propunerea de acordare a titlului de doctor, semnat de toţi membrii comisiei de doctorat sau, după caz, înregistrarea audio integrală a susţinerii publice a tezei de doctorat, care va trebui însoţită de o adresă certificând durata înregistrării şi buna ei conservare (opţional).

Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului "Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfăcător", comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor.

Dosarul doctorandului se încarca în platforma naţională si se semnează electronic de către reprezentantul legal al UOC sau de către o persoană delegată de acesta. Prin semnătura prevăzută, semnatarul îşi asumă răspunderea pentru conformitatea cu originalul a documentelor incluse în dosar, precum şi garantarea faptului că informaţiile încărcate în platforma naţională sunt corecte şi complete. Teza de doctorat şi anexele sale, incluse în dosar, sunt încărcate semnate electronic în format PDF, cu valoare legală, pe platforma electronică naţională, în care textul principal este reprezentat ca atare, şi nu prin imagini. Pot face excepţie de la această regulă materialele audio, video sau ilustraţiile grafice.

CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice acordarea sau neacordarea titlului de doctor. Ordinul de atribuire, respectiv de neacordare a titlului de doctor, precum şi decizia de invalidare a tezei pot fi contestate în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării către UOC. Contestaţia se înregistrează oficial la MENCŞ şi se transmite la UEFISCDI, în vederea derulării procedurii privind contestaţiile.

În cazul atribuirii calificativului "Nesatisfăcător", comisia de doctorat precizează elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine calificativul "Nesatisfăcător", titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat.

Dosarul de doctorat se arhivează de către UOC cu regim permanent.