Navigatie                     

Rezultatele concursului de admitere la studii postdoctorale, 2023-2024

Calendarul de admitere la studii postdoctorale (la sediul din str. Ion Vodă nr.58)

22, 25 septembrie 2023- înscrieri la sediul școlii doctorale

26 – 29 septembrie 2023 - concursul de admitere

29 septembrie 2023 – anunțarea rezultatelor concursului, înmatricularea și semnarea contractelor de studii postdoctorale

Universitatea Ovidius din Constanta organizeaza programe postdoctorale de cercetare avansată în domeniile fundamentale specifice Şcolilor Doctorale din componenţa UOC, care vor promova interdisciplinaritatea în programul de formare postdoctorală, prin crearea de colective de cercetare multidisciplinare care vor integra cercetătorii postdoctorali implicați în program dar și doctoranzi înmatriculați la Școlile doctorale şi prin supervizarea ştiinţifică a acestora de către mentori, conducători de doctorat în domeniile acreditate ale UOC.

La finalizarea programului postdoctoral UOC acordă cercetătorului postdoctorand un Atestat de studii postdoctorale.

Școlile doctorale asigură cadrul instituțional pentru efectuarea de stagii de cercetare în țară și străinătate de către cercetătorii postdoctorali precum și posibilitățile de finanțare.

 

In cadrul UOC programele postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară cu frecvență. Programele postdoctorale se pot desfășura în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză).

Durata programului postdoctoral de cercetare avansată este cuprinsă între 12 și 24 luni.

Activitatea fiecărui cercetător postdoctorand va fi coordonatã de un mentor, conducător de doctorat titular / asociat unei școli doctorale din UOC.

 

Finanțarea programele postdoctorale de cercetare avansată asigură de către UOC din venituri proprii sau din surse atrase cum ar fi: alocări bugetare, taxe de școlarizare în lei sau în valută, proiecte cu finanțare internă sau externă, granturi oferite de institute de cercetare, fundații, ONG, etc.

UOC susține financiar programele postdoctorale de cercetare avansată, în limita resurselor disponibile.

 

UOC organizează concurs de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată în domeniile fundamentale Științe biologice și biomedicale, Științe umaniste și arte, Matematica și Știinte ale naturii, în domeniile: Biologie, Medicina, Medicina dentara, Matematica, Filologie, Istorie, Teologie.

 

Inscrierea la concursul de admitere organizat de UOC pentru programele postdoctorale de cercetare avansată este permisă candidaților care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

·    să fie deținători ai titlului de doctor în domeniul pentru care se organizează concurs de admitere sau într-un domeniu conex;

·    titlul de doctor în știință să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data înscrierii la concursul de admitere. Pentru candidații care au obținut titlul de doctor în România se ia în considerare data emiterii ordinului ministrului educației prin care a fost confirmat titlu de doctor.

 

  

Dosarul de înscriere conține

 • Fişa de înscriere (formular tip);
 • Curriculum vitae în format europass;
 • Lista de lucrări științifice publicate
 • Proiectul de cercetare ştiinţifică în format tipărit și electronic pe CD
 • Copii-xerox ale lucrărilor științifice publicate, ale programelor conferințelor la care a participat candidatul, ale diplomelor de premiere și de participare la conferințele/congrese. Toate aceste fotocopii în varianta electronică .pdf vor fi incluse și pe CD.
 • Certificatul de naștere, în copie-xerox, cu certificarea conformității cu originalul
 • Certificatul de căsătorie (în copie-xerox, cu certificarea conformității cu originalul) sau actul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Cartea de identitate (în copie-xerox, cu certificarea conformității cu originalul);
 • Diploma de bacalaureat (în copie-xerox, cu certificarea conformității cu originalul);
 • Diploma de licență și Foaia matricolă sau Suplimentul la diplomă (în copii-xerox, cu certificarea conformității cu originalul);
 • Diploma de master sau echivalentă a acesteia și Foaie matricolă sau Suplimentul la diplomă (în copii-xerox, cu certificarea conformității cu originalul);
 • Diplomă de doctor – în copie-xerox, cu certificarea conformității cu originalul;
 • Certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de Referință a Limbilor) într-o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză);

Dosarele de înscriere ale candidaților străini din țări non-UE, respectiv candidații români de pretutindeni sunt similare cu dosarele candidaților români și UE-SEE. Acestea cuprind suplimentar, traduceri / traduceri legalizate (după caz) ale documentelor personale și actelor de studii apostilate, respectiv o copie a pașaportului (valabil cel puțin șase luni față de data înscrierii). UOC detaliază, anual, în raport cu legislația în vigoare, elementele specifice dosarelor de candidatură pentru programele postdoctorale pentru candidații străini din țări non-UE sau români de pretutindeni.

 

Teme de cercetare

La Scoala Doctorala de Stiinte Umaniste, domeniul Filologie: Reprezentari ale exilului interbelic romanesc in Statele Unite si Franta (literatura si teatru)

La Scoala Doctorala de Stiinte Aplicate, domeniul Biologie: Impactul schimbărilor climatice asupra fațadelor lăcasurilor de cult musulman din Dobrogea

 

 

 

Arhiva

PROGRAME POSTDOCTORALE

Rezultatul concursului de admitere la studii postdoctorale 2022/2023

Rezultatul concursului de admitere la studii postdoctorale 2021/2022

Rezultatul concursului de admitere la studii postdoctorale 2020/2021

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROGRAMELOR POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATA IN CADRUL UOC

Calendarul de admitere la studii postdoctorale (la sediul din str. Ion Vodă nr.58)

11 iulie 2022 - înscrieri la sediul școlii doctorale
12 iulie 2022 - concursul de admitere
13 iulie 2022 – contestații
14 iulie 2022 – anunțarea rezultatelor concursului
15 iulie 2022 – înmatricularea și semnarea contractelor de studii postdoctorale
 
Universitatea Ovidius din Constanta organizeaza programe postdoctorale de cercetare avansată în domeniile fundamentale specifice Şcolilor Doctorale din componenţa UOC, care vor promova interdisciplinaritatea în programul de formare postdoctorală, prin crearea de colective de cercetare multidisciplinare care vor integra cercetătorii postdoctorali implicați în program dar și doctoranzi înmatriculați la Școlile doctorale şi prin supervizarea ştiinţifică a acestora de către mentori, conducători de doctorat în domeniile acreditate ale UOC.

Programele postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară în UOC pe domenii, în cadrul Școlilor doctorale, sub coordonarea CSUD, ca programe de studii postuniversitare după finalizarea ciclului al III–lea de studii universitare de doctorat, organizate în condițiile legii.

La finalizarea programului postdoctoral UOC acordă cercetătorului postdoctorand un Atestat de studii postdoctorale.

Școlile doctorale asigură cadrul instituțional pentru efectuarea de stagii de cercetare în țară și străinătate de către cercetătorii postdoctorali precum și posibilitățile de finanțare.

 

In cadrul UOC programele postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară cu frecvență.

Programele postdoctorale se pot desfășura în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză).

Durata programului postdoctoral de cercetare avansată este cuprinsă între 12 și 24 luni.

Activitatea fiecărui cercetător postdoctorand va fi coordonatã de un mentor, conducător de doctorat titular / asociat unei școli doctorale din UOC.

 

Finanțarea programele postdoctorale de cercetare avansată asigură de către UOC din venituri proprii sau din surse atrase cum ar fi: alocări bugetare, taxe de școlarizare în lei sau în valută, proiecte cu finanțare internă sau externă, granturi oferite de institute de cercetare, fundații, ONG, etc.

UOC susține financiar programele postdoctorale de cercetare avansată, în limita resurselor disponibile.

 

UOC organizează concurs de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată în domeniile fundamentale Științe biologice și biomedicale, Științe umaniste și arte, Matematica și Știinte ale naturii, Stiinte inginerești, în domeniile: Biologie, Medicina, Medicina dentara, Matematica, Filologie, Istorie, Inginerie civilă și instalații, Teologie.

 

Inscrierea la concursul de admitere organizat de UOC pentru programele postdoctorale de cercetare avansată este permisă candidaților care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

    să fie deținători ai titlului de doctor în domeniul pentru care se organizează concurs de admitere sau într-un domeniu conex;

    titlul de doctor în știință să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data înscrierii la concursul de admitere. Pentru candidații care au obținut titlul de doctor în România se ia în considerare data emiterii ordinului ministrului educației prin care a fost confirmat titlu de doctor.

 

 

 

Dosarul de înscriere conține

 • Fişa de înscriere (formular tip);
 • Curriculum vitae în format europass;
 • Lista de lucrări științifice publicate
 • Proiectul de cercetare ştiinţifică în format tipărit și electronic pe CD
 • Copii-xerox ale lucrărilor științifice publicate, ale programelor conferințelor la care a participat candidatul, ale diplomelor de premiere și de participare la conferințele/congrese. Toate aceste fotocopii în varianta electronică .pdf vor fi incluse și pe CD.
 • Certificatul de naștere, în copie-xerox, cu certificarea conformității cu originalul[1]
 • Certificatul de căsătorie (în copie-xerox, cu certificarea conformității cu originalul) sau actul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Cartea de identitate (în copie-xerox, cu certificarea conformității cu originalul);
 • Diploma de bacalaureat (în copie-xerox, cu certificarea conformității cu originalul);
 • Diploma de licență și Foaia matricolă sau Suplimentul la diplomă (în copii-xerox, cu certificarea conformității cu originalul);
 • Diploma de master sau echivalentă a acesteia și Foaie matricolă sau Suplimentul la diplomă (în copii-xerox, cu certificarea conformității cu originalul);
 • Diplomă de doctor – în copie-xerox, cu certificarea conformității cu originalul;
 • Certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de Referință a Limbilor) într-o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză);

Dosarele de înscriere ale candidaților străini din țări non-UE, respectiv candidații români de pretutindeni sunt similare cu dosarele candidaților români și UE-SEE. Acestea cuprind suplimentar, traduceri / traduceri legalizate (după caz) ale documentelor personale și actelor de studii apostilate, respectiv o copie a pașaportului (valabil cel puțin șase luni față de data înscrierii). UOC detaliază, anual, în raport cu legislația în vigoare, elementele specifice dosarelor de candidatură pentru programele postdoctorale pentru candidații străini din țări non-UE sau români de pretutindeni.

 

 

TEME DE CERCETARE

 • anul 2022/2023                          

Școala doctorala, Domeniul

Mentor

Teme cercetare

Școala Doctorală de Științe Umaniste, Filologie

Prof.univ.dr. Monica Vlad

Les étudiants internationaux en tant que ressource humaine privilégiée dans le développement de l'économie du savoir dans le contexte universitaire roumain

 Prof.univ.dr. Adina Ciugureanu

Migration and (Self) Exile in the Twentieth-Century European and American City  

Școala Doctorală de Științe Aplicate, Biologie

Prof.univ.dr. Lucica Tofan

Cercetări ecotoxicologice la pești și amfibieni, determinarea unor modificări fiziologice și histopatologice induse de contaminarea mediului cu pesticide

 

 

 • anul 2021/2022                          

Școala doctorala, Domeniul

Mentor

Teme cercetare

Școala Doctorală de Științe Umaniste, Filologie

Prof.univ.dr. Marina Cap-Bun

Analiza discursului literar din perspective lingvistice cognitiviste

 

 

 • anul 2020/2021

Scoala doctorala

Domeniul

Mentor

Teme cercetare

Medicina

Medicina dentara

Badea Victoria 

Valorificarea extractului acetonic uscat de Usneae Lichen (EAUL) sub forma de plasturi muco-adezivi utili in tratamentul tumorilor orale

Stiinte aplicate

Biologie

Cogălniceanu Dan

Caracterizarea diversitatii functionale la amfibieni

Inginerie civila si instalatii

Ciortan Romeo

Posibilităţile de sporire a adâncimii de acostare pentru operarea navelor de mare capacitate

Soluţii economice pentru incinte de lucru

Realizarea de cheuri de mare înălţime, realizate din palplanşe

Grămescu Ana Maria

Protejarea, conservarea și valorificarea construcțiilor de patrimoniu din Dobrogea, expresie a identității cultural-istorice

Tehnici și metode de conservare si valorificare a siturilor istorice in amplasament urban - coordonator temă

Materiale și tehnologii moderne aplicabile constructiilor supuse agresivității mediului marin

 

 

 

 • anul 2019/2020

 

Scoala doctorala

Domeniul

mentor

Teme cercetare

 

Stiinte aplicate

 

Biologie

(domeniu prioritar: Energie, mediu si schimbari climatice)

 

Cogălniceanu Dan

Dinamica parametrilor structurali la populații aflate la limita arealului

Evaluarea impactului speciilor străine invazive asupra ecosistemelor umede

Evaluarea eficienței și adaptarea retelei de arii protejate la schimbările climatice 

Modele predictive pentru conservarea biodiversității în contextul schimbărilor climatice

Matematica

Matematica

Popa Constantin

Algoritmi de calcul evolutiv pentru probleme de programare liniară

Stiinte umaniste

Istorie

Vătăman Dan

Evoluții funcționale și manifestare cultural-specifică în Regionala ,,Astra Dobrogeană” (1927-1935): relații interinstituționale cu Armata României Mari

 

 

 

 

Medicina

 

 

 

 

Medicina

 

 

Așchie Mariana

Confirmarea valorii prognostice și predictive a markerilor biomoleculari din cancerul mamar prin tehnici de analiză digitală

Aspecte particulare ale apoptozei în patologia gastrointestinală

Caracterizarea moleculară a tumorilor maligne în vederea identificării de markeri noninvazivi

Rugină Sorin

Implicarea receptorilor solubili de IL1 în infarctul miocardic acut la pacienții HIV

TDM (Terapeutic Drug Monitoring) în optimizarea terapiei antiretrovirale la pacienții HIV multiexperimentați cu posibilități terapeutice limitate.

 [1] Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoanele din Comisia de Admitere, unde are loc înscrierea,  desemnate să facă certificarea conformității, cu precizarea expresă că operațiunea de certificare se face exclusiv pe baza prezentării documentului în original de către candidat (și nu a unei copii legalizate).

Taxe 2022/2023

Taxe de înscriere, școlarizare 2020/2021